Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: februari 2023

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Geardropper Europe B.V. als aanbieder en haar medecontractant als afnemer worden aangegaan met betrekking tot ‘kampeerrondreizen en alle daaraan gerelateerde services, waaronder de verhuur van een compleet ingerichte tent’, hierna genoemd als ‘reservering’.

1.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk (per post, e-mail, sms of Whatsapp) worden overeengekomen.

1.3 In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 3 BW zijn deze voorwaarden te allen tijde tussen Geardropper en afnemer van toepassing ook indien afnemer heeft verwezen naar door hem gehanteerde voorwaarden en/of de door Geardropper gehanteerde voorwaarden al dan niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.

1.4 De afnemer met wie eenmaal de toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Geardropper en afnemer.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Geardropper een schriftelijke reserverings-bevestiging en/of factuur heeft afgegeven.

2.2 De schriftelijke bevestiging van Geardropper wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. Afnemer wordt geacht met de inhoud van de schriftelijke bevestiging in te stemmen, tenzij afnemer binnen 5 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging schriftelijk aan Geardropper laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

2.3 Indien Geardropper door onvoorziene omstandigheden de reservering niet kan aanbieden zal Geardropper afnemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk berichten. Mocht het niet lukken om in overleg tot een alternatief te komen dan zal Geardropper binnen 5 werkdagen overgaan tot het restitueren van de tot dan toe betaalde reissom. Eventuele schade/extra kosten kunnen niet worden verhaald op Geardropper.

2.4 Reserveren via de website is mogelijk t/m 5 personen. Bij meer personen dient men contact op te nemen via info@geardropper.com. Reserveringen mogen door Geardropper zonder opgaaf van reden geweigerd worden. Huisdieren zijn niet toegestaan.

2.5 Wijzigingen na totstandkoming van de overeenkomst kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode worden aangevraagd, maar Geardropper behoudt zich het recht voor om aangevraagde wijzigingen te weigeren of hiervoor kosten in rekening te brengen. Wijzigingen die het totale factuurbedrag meer dan 25% omlaag brengen, worden gezien als annulering. Hierop is dan het annuleringsbeleid van toepassing, zoals omschreven in artikel 6.2.

3. Reservering

3.1 Een reservering omvat de volgende zaken:

 • De huur van tent & inventaris.
 • Verblijf op de camping voor het geboekte aantal nachten voor alle personen binnen de reservering met uitzondering van Trekking rondreizen. In geval Trekking rondreizen is standaard alleen het verblijf voor de eerste en laatste overnachting op het Geardropper Basecamp inbegrepen.
 • Kaart met leuke uitstapjes & highlights.
 • 100% gear-garantie (niet tevreden = zo snel mogelijk een vervangende item).
 • Schadeverzekering voor de gear (max €75 eigen risico).
 • Reserveringskosten en overige toeslagen. Er is geen sprake van borg.

3.2 Bij het verblijf op een Glamping locatie of Basecamp is altijd inbegrepen:

 • Parkeerplek voor 1 auto op of bij de camping van het Basecamp.
 • Gebruik van sanitaire voorzieningen (Toilet, wastafel en/of douche)
 • Belastingen zoals: toeristenbelasting, milieuheffing, ecotax, afvalbijdrage en/of andere verplichtingen aan de lokale overheid.

3.3 De Geardropper tent en inventaris omvatten alle zaken die nodig zijn om comfortabel te kamperen met een tent, te slapen, te ontspannen en te koken. In principe worden alle artikelen geleverd zoals deze zijn getoond op de website www.geardropper.com. Het kan echter voorkomen dat bepaalde artikelen door omstandigheden (vermissing, slijtage etc.) zijn vervangen door vergelijkbare producten.

3.4 De volgende zaken zijn niet standaard inbegrepen en zijn indien beschikbaar tegen betaling bij te boeken:

 • Beddengoed of slaapzak
 • Kinderstoel
 • Campingbed
 • Elektrische kachel
 • Koelbox (standaard inbegrepen bij Glamping)
 • Betaalde faciliteiten of activiteiten op of buiten de camping

4. Reserveringsperiode

4.1 De reserveringsperiode is de periode waarbinnen een reservering plaatsvindt. Deze start op de incheckdatum vanaf 16.00 uur en eindigt op de uitcheckdatum om 10.00 uur.

4.2 Reserveringen worden aangegaan voor een periode van minimaal 2 en maximaal 21 nachten, tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Betalingsverplichting

5.1 Huurder is niet verplicht, maar wordt door Geardropper sterk aangeraden om tijdens de huurperiode te beschikken over een reis- en/of aansprakelijkheidsverzekering. Dit zodat huurder eventuele bijkomende kosten, zoals genoemd in art. 3.3, 4.5 en 9.4, bij de eigen verzekeraar kan terugvorderen.

5.2. Afnemer stemt ermee in over te gaan tot betaling van (een deel van) het reserveringsbedrag in de laatste stap van het reserveringsproces op de website.

5.3 Bij nalatigheid van de betalingen komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van afnemer. Let op: de reservering is pas definitief zodra de reservering door Geardropper is bevestigd.

5.4 Wanneer aan de restbetaling niet op tijd wordt voldaan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en wordt de aanbetaling verrekend.

5.5 Indien afnemer, door welke oorzaak dan ook, niet of niet in zijn geheel gebruik maakt van alle zaken die binnen de reservering vallen, is afnemer desalniettemin het gehele reserveringsbedrag aan Geardropper verschuldigd.

5.6 Alle prijzen die worden genoemd op de website of in andere media, zijn onder voorbehoud. Geardropper behoudt zich het recht voor om prijzen te veranderen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd daartoe aanleiding geven. Eenmaal overeengekomen prijzen (door het sluiten van de overeenkomst via de reserveringsbevestiging), kunnen door Geardropper niet gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een niet realistische prijs ontstaan door bijvoorbeeld een druk- of systeemfout.

5.7 De (aan)betaling dient uiterlijk 4 dagen na het moment van reserveren door afnemer aan Geardropper betaald te worden.

5.8 Bij aankomstdatum binnen 60 dagen van de reserveringsdatum dient de betaling van het volledige reserveringsbedrag te zijn voldaan binnen 24 uur na reserveren. Bij nalatigheid van deze betaling kan Geardropper de reservering eenzijdig annuleren zoals genoemd in artikel 5.3.

5.9 Indien door afnemer niet aan alle voorwaarden uit deze overeenkomst is voldaan kan Geardropper extra kosten in rekening brengen. Geardropper brengt afnemer hiervan binnen 1 maand na de uitcheckdatum schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte.

6. Schadeverzekering

6.1 Er is bij de reservering standaard een schadeverzekering inbegrepen, waarmee de Geardropper tent en inventaris verzekerd zijn tegen schade, met een maximaal eigen risico van €75 voor afnemer. Afhankelijk van de omvang van de schade en het ontstaan van de schade bepaalt Geardropper of het eigen risico (gedeeltelijk) wordt ingehouden. Deze schadeverzekering heeft geen betrekking op schade ontstaan door diefstal of verlies.

7. Schade, diefstal en/of verlies

7.1 Afnemer dient verlies van of schade aan (een deel van) de Geardropper tent of inventaris onmiddellijk na ontdekking en uiterlijk binnen 24 uur aan Camping of Basecamp te melden via Whatsapp, sms, telefoon of email. Afnemer vermeldt daarbij duidelijk om welk product het gaat en omschrijft in geval van schade zo duidelijk mogelijk wat er beschadigd is en hoe dit is ontstaan. Afnemer werkt mee aan een eventueel onderzoek dat daarna door Geardropper wordt ingesteld

7.2 Onder schade aan de Geardropper tent of inventaris wordt bedoeld: het verloren gaan of beschadigd raken (aantasting van vorm of structuur) van een of meerdere onderdelen van de Geardropper tent of inventaris, ongeacht of het onderdeel daarna nog gebruikt kan worden.

7.3 Ingeval van diefstal van (een deel van) de Geardropper tent of inventaris is afnemer verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan Geardropper te melden en eventueel, in overleg met Geardropper, van de diefstal aangifte te doen bij het lokale politiebureau. Afnemer is verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Geardropper te overleggen.

7.4 Indien de Geardropper tent en inventaris extreem vuil of met extreme geuren wordt terug geleverd aan Geardropper, wordt door Geardropper een extra schoonmaak vergoeding van €75 in rekening gebracht. Onder extreem vuil wordt o.a. verstaan:

 • Kook en eetgerei dat niet (voldoende) is afgewassen.
 • Afval in of rond de tent.
 • Modder of vlekken op onderdelen van de tent of inventaris.
 • Meer dan door normaal gebruik mogelijk zand, steentjes, takjes, bladeren o.i.d. in de tent of tussen onderdelen van de tent en inventaris.
 • Sigarettengeur of brandgeur in het tentdoek, stoelen of bedden.
 • Bevuiling van bedden door het niet gebruiken van de bijgeleverde bed covers.

7.5 In geval van meer dan extreem vuil aan de Geardropper tent of inventaris zoals omschreven in artikel 7.4, dan behoudt Geardropper zich het recht voor om meer dan €75 in rekening te brengen.

8. Verzekeringsplicht afnemer

8.1 Afnemer is niet verplicht, maar wordt door Geardropper sterk aangeraden om tijdens de reserveringsperiode te beschikken over een reis- en/of aansprakelijkheidsverzekering. Dit zodat afnemer eventuele bijkomende kosten, zoals genoemd in artikel 7, artikel 9 en artikel 10.2 en bij de eigen verzekeraar kan terugvorderen.

9. Annulering

9.1 Afnemer dient annulering van de reservering schriftelijk aan Geardropper kenbaar te maken. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering door Geardropper geldt als annuleringsdatum.‍

9.2 Kosteloos annuleren door afnemer is niet mogelijk tenzij anders overeengekomen.

9.3 Indien afnemer 31 dagen of meer vóór aanvang van de reserveringsperiode annuleert, stort Geardropper 75% van het totale reserveringsbedrag (exclusief opties en toeslagen) terug op rekening van afnemer.

9.4 Indien afnemer 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de reserveringsperiode annuleert, stort Geardropper 50% van het totale reserveringsbedrag (exclusief opties en toeslagen) terug op rekening van afnemer.

9.5 Indien afnemer 14 tot 3 dagen vóór aanvang van de reserveringsperiode annuleert, stort Geardropper 25% van het totale reserveringsbedrag (exclusief opties en toeslagen) terug op rekening van afnemer.

9.6 Indien afnemer 3 dagen of korter voor aanvang van de reserveringsperiode annuleert, zal er geen restitutie plaatsvinden.

9.7 Voor alle bovengenoemde gevallen (artikel 9.2 t/m 9.6) geldt dat Geardropper binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke annulering opdracht zal geven aan de bank tot terugbetaling van het betreffende bedrag.

10. Risico

10.1 De Geardropper tent en inventaris is gedurende de gehele reserveringsperiode in de zin van artikel 3 voor rekening en risico van de afnemer.

10.2 Geardropper is tijdens de reserveringsperiode geenszins verantwoordelijk voor:

 • Schade en/of letsel aan omgeving of personen, ontstaan door gebruik van de Geardropper tent en inventaris dan wel door een andere oorzaak.
 • Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of geld.
 • Derving van reisgenot, bedrijfs- of andere gevolgschade.

11. Inchecken

11.1 Afnemer kan inchecken op camping of Basecamp vanaf 16.00 uur op de incheckdatum tot aan het genoemde tijdstip in de reisinformatie. Indien afnemer eerder of later dan dit moment verwacht te arriveren neemt afnemer vooraf telefonisch contact op met camping of Basecamp.

11.2 Afnemer kan bij het inchecken op camping of Basecamp een schriftelijke of digitale versie van de reserveringsbevestiging en een geldig paspoort of identiteitsbewijs tonen.

11.3 Indien afnemer niet binnen 24 uur na de incheckdatum en -tijd heeft ingecheckt, zonder Geardropper of Basecamp op de hoogte te stellen van enige vertraging, wordt dit beschouwd als annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden uit artikel 9.6 van toepassing. Geardropper heeft daarmee tevens het recht om de Geardropper tent en inventaris aan eventuele andere afnemers beschikbaar te stellen.

12. Gebruik van Geardropper tent en inventaris

12.1 Afnemer dient zich vóór gebruik van de Geardropper tent en inventaris te vergewissen van de wijze van gebruik van de tent en inventaris, door de bijgeleverde handleiding, gebruiksvoorwaarden en -instructies nauwkeurig door te nemen en deze op te volgen.

12.2 Afnemer is niet bevoegd de gedaante van de Geardropper tent en inventaris geheel of gedeeltelijk te veranderen, bijvoorbeeld door zaken te verwijderen of aan elkaar te verbinden.

12.3 Afnemer mag het eigendomsbewijs van Geardropper voor zover aangebracht op de Geardropper tent en inventaris, niet verwijderen. Indien dit wel het geval is wordt door Geardropper een extra schoonmaakvergoeding van €75 in rekening gebracht.

12.4 Afnemer is niet gerechtigd aan derden enig recht op de Geardropper tent en inventaris te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geardropper.

13. Uitchecken

13.1 Afnemer checkt uit op camping of Basecamp op de uitcheckdatum vóór 10.00 uur. Indien afnemer later dan dit moment wenst uit te checken dan dient hij hier vooraf contact over op te nemen met Geardropper en hier schriftelijk toestemming voor te krijgen.

13.2 Afnemer laat de Geardropper tent en inventaris bij het uitchecken altijd opgezet en schoon achter. Afnemer zorgt ervoor dat de tent en inventaris vrij is van extreem vuil en extreme geuren zoals bepaald in artikel 7.4 en 7.5 en dat de tent en inventaris is gebruikt volgens de voorwaarden in artikel 12.1.

13.3 Indien afnemer 30-120 minuten na de uitcheckdatum en –tijd uitcheckt, is Geardropper gerechtigd een bedrag in rekening te brengen van €100.

13.4 Indien afnemer meer dan 120 minuten na de uitcheckdatum en tijd uitcheckt, zonder schriftelijke toestemming van Geardropper, is Geardropper gerechtigd om een bedrag in rekening te brengen van €250.

13.5 Bij het uitchecken dient namens afnemer een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, heeft camping of Basecamp het recht het uitchecken te weigeren.

13.6 Wanneer de tent en inventaris bij het uitchecken niet of niet geheel wordt terug geleverd aan camping of Basecamp, dan zijn artikel 6 en 7 van toepassing.

14. Verzuim afnemer

14.1 Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval afnemer handelt in strijd met enige bepaling van deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden.‍

14.2 In een geval als in het voorafgaande lid bedoeld, heeft Geardropper het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.

14.3 Geardropper heeft in het eerste lid 14.1 genoemde geval bovendien de keuze om in plaats van ontbinding, van afnemer nakoming met schadevergoeding te vorderen, of zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zonder dat Geardropper tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

15. Klachtenregeling

15.1 Over klachten die niet ter plaatse kunnen worden opgelost dient afnemer zo snel als mogelijk, maar voordat afnemer heeft uitgecheckt op de camping, Geardropper schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien achteraf blijkt dat afnemer ter plaatse geen melding heeft gemaakt van een fout/onvolkomenheid verliest hij het recht om eventueel (gedeeltelijke) restitutie van het reserveringsbedrag te vorderen.

15.2 Indien een klacht niet naar behoren wordt opgelost door Geardropper dient afnemer deze uiterlijk binnen 7 dagen na de uitcheckdatum schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Geardropper. Na de genoemde termijn wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.

15.3 Wanneer een klacht in behandeling is genomen geldt een afwikkelingstijd van 7 dagen. Indien dit niet wordt gehanteerd door de afnemer zal de klacht komen te vervallen.

16. Slotbepalingen

16.1 Indien meer dan één (rechts)persoon als afnemer optreedt, is iedere afnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de uit deze overeenkomst en gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen.

16.2 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16.3 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

16.4 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, zulks onverminderd de bevoegdheid van Geardropper het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.5 Bij onenigheid over de uitleg van deze overeenkomst en de veelgestelde vragen op de website is de Nederlandse tekst bindend.

© Geardropper Europe B.V. - februari 2023