Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: december 2018

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Geardropper Europe B.V. als aanbieder en haar medecontractant als afnemer worden aangegaan met betrekking tot ‘kampeerrondreizen en alle daaraan gerelateerde services, waaronder de verhuur van een complete kampeeruitrusting’, hierna genoemd als ‘reservering’.

1.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk (per post, e-mail, sms of What’s App) worden overeengekomen.

1.3 In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 3 BW zijn deze voorwaarden te allen tijde tussen Geardropper en afnemer van toepassing ook indien afnemer heeft verwezen naar door hem gehanteerde voorwaarden en/of de door Geardropper gehanteerde voorwaarden al dan niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.

1.4 De afnemer met wie eenmaal de toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Geardropper en afnemer.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Geardropper een schriftelijke reserverings-bevestiging en/of factuur heeft afgegeven.

2.2 De schriftelijke bevestiging van Geardropper wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. Afnemer wordt geacht met de inhoud van de schriftelijke bevestiging in te stemmen, tenzij afnemer binnen 5 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging schriftelijk aan Geardropper laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

2.3 Indien Geardropper door onvoorziene omstandigheden de reservering niet kan aanbieden zal Geardropper afnemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk berichten. Mocht het niet lukken om in overleg tot een alternatief te komen dan zal Geardropper binnen 5 werkdagen overgaan tot het restitueren van de tot dan toe betaalde reissom. Eventuele schade/extra kosten kunnen niet worden verhaald op Geardropper.

2.4 Reserveren via de website is mogelijk bij groepen tot 8 personen. Bij groepen groter dan 8 personen dient men contact op te nemen via info@geardropper.com. Reserveringen mogen door Geardropper zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

2.5 Wijzigingen na totstandkoming van de overeenkomst kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode worden aangevraagd. Per wijziging worden de voor het betreffende Service Point geldende servicekosten uit de eerste staffel in rekening gebracht. Wijzigingen die het totale factuurbedrag meer dan 25% omlaag brengen, worden gezien als annulering. Hierop is dan het annuleringsbeleid van toepassing, zoals omschreven in artikel 6.2.

3. Reservering

3.1 Een reservering omvat de volgende zaken:
- 2 overnachtingen voor 1 of 2 gasten in de Geardropper kampeeruitrusting op een kampeerplaats van het Basecamp (de eerste en laatste nacht van de reserveringsperiode).
- Het gebruik van de kampeeruitrusting in de tussenliggende periode, waarbij de gast vrij is om de uitrusting mee te nemen naar andere kampeerplekken.
- Geardropper Services & garanties:
1. Warm ontvangst op het Basecamp
2. Uitrusting staat opgezet klaar op het Basecamp
3. Instructies over de uitrusting (fysiek & digitaal)
4. Kaart en/of gids met mooie campings in de regio
5. Na de laatste overnachting mag de gast de uitrusting laten staan op het Basecamp
6. Schadeverzekering (€75,- eigen risico)

3.2 Een kampeerplek op het Basecamp omvat:
- Verblijf op het Basecamp voor 1 of 2 gasten.1
- 1 staanplaats voor de Geardropper kampeeruitrusting.    
- Parkeerplek voor 1 auto op of bij de camping van het Basecamp.
- Gebruik van sanitaire voorzieningen (Toilet, wastafel en/of douche) voor 1 of 2 gasten.
- Belastingen zoals: toeristenbelasting, milieuheffing, ecotax, afvalbijdrage en/of andere verplichtingen aan de lokale overheid.

3.3 De Geardropper kampeeruitrusting omvat alle zaken die nodig zijn om comfortabel te kamperen met een tent, te slapen, ontspannen en te koken, voor 1 of 2 personen. In principe worden alle artikelen geleverd zoals deze zijn getoond op de website www.geardropper.com. Het kan echter voorkomen dat bepaalde artikelen door omstandigheden (vermissing, slijtage etc.) zijn vervangen door vergelijkbare producten. De uitrusting bevat voor iedere persoon die binnen de reservering valt een nieuwe, ongebruikte slaapzak en hoofdkussen.

4. Reserveringsperiode

4.1 De reserveringsperiode is de periode waarbinnen eenreservering plaatsvindt. Deze loopt vanaf de incheckdatum 14.00u tot aan de uitcheckdatum 10.00u.

4.2 Reserveringen worden aangegaan voor een periode van minimaal 5 en maximaal 21 nachten, tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Betalingsverplichting & Borg

5.1 Huurder is niet verplicht, maar wordt door Geardropper sterk aangeraden om tijdens de huurperiode te beschikken over een reis- en/of aansprakelijkheidsverzekering. Dit zodat huurder eventuele bijkomende kosten, zoals genoemd in art. 3.3, 4.5 en 9.4, bij de eigen verzekeraar kan terugvorderen.

5.2. Afnemer verplicht zich om over te gaan tot betaling van (een deel van) het reserveringsbedrag in de laatste stap van het reserveringsproces op de website.

5.3 Bij nalatigheid van de betalingen komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van afnemer. Let op: de reservering is pas definitief indien de betaling door Geardropper is ontvangen.

5.4 Indien afnemer, door welke oorzaak dan ook, niet of niet in zijn geheel gebruik maakt van alle zaken die binnen de reservering vallen, is afnemer desalniettemin het gehele reserveringsbedrag aan Geardropper verschuldigd.

5.5 Alle prijzen die worden genoemd op de website of in andere media, zijn onder voorbehoud. Geardropper behoudt zich het recht voor om prijzen te veranderen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd daartoe aanleiding geven. Eenmaal overeengekomen prijzen (door het sluiten van de overeenkomst via de reserveringsbevestiging), kunnen door Geardropper niet gewijzigd worden, tenzijer sprake is van een niet realistische prijs ontstaan door bijvoorbeeld een druk- of systeemfout.

5.6 De borg dient uiterlijk 7 dagen voor de incheckdatum door afnemer aan Geardropper betaald te worden, via de betaallink bij de reserveringsbevestiging.

5.7 Indien na het uitchecken blijkt dat door afnemer aan alle voorwaarden uit deze overeenkomst is voldaan, wordt het bedrag van de borg door Geardropper binnen 5 werkdagen na de uitcheckdatum terugbetaald aan afnemer.

5.8 Indien door afnemer niet aan alle voorwaarden uit deze overeenkomst is voldaan kan Geardropper een deel, of het volledige bedrag van de borg vorderen. Geardropper brengt afnemer hiervan binnen 48 uur schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte.

6. Schadeverzekering

6.1 Er is bij de reservering standaard een schadeverzekering inbegrepen, waarmee de Geardropper uitrusting verzekerd is tegen schade, met een maximaal eigen risico van €75 voor afnemer. Afhankelijk van de omvang van de schade en het ontstaan van de schade bepaalt Geardropper of het eigen risico (gedeeltelijk) wordt ingehouden. Deze schadeverzekering heeft geen betrekking op schade ontstaan door diefstal of verlies.

7. Schade, diefstal en/of verlies

7.1 Afnemer dient verlies van of schade aan (een deel van) de Geardropper uitrusting onmiddellijk na ontdekking en uiterlijk binnen 24 uur aan het Basecamp te melden via app, sms, telefoon of email. Afnemer vermeldt daarbij duidelijk om welk product het gaat en omschrijft in geval van schade zo duidelijk mogelijk wat er beschadigd is en hoe dit is ontstaan. Afnemer werkt mee aan een eventueel onderzoek dat daarna door Geardropper wordt ingesteld.

7.2 Onder schade aan de Geardropper uitrusting wordt het verloren gaan of beschadigd raken (aantasting van vorm of structuur) van een of meerdere onderdelen van de Geardropper uitrusting, ongeacht of de uitrusting of het onderdeel daarna nog gebruikt kan worden.

7.3 Ingeval van diefstal van (een deel van) de Geardropper uitrusting is afnemer verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan Geardropper te melden en eventueel, in overleg met Geardropper, van de diefstal aangifte te doen bij het lokale politiebureau. Afnemer is verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Geardropper te overleggen.

7.4 Indien de Geardropper uitrusting extreem vuil of met extreme geuren wordt terug geleverd aan Geardropper, wordt door Geardropper een extra schoonmaak vergoeding van €75,- van de borg ingehouden. Onder extreem vuil wordt o.a. verstaan:
- Kook en eetgerei dat niet (voldoende) is afgewassen.
- Afval in of rond de tent.
- Modder of vlekken op onderdelen van de uitrusting.
- Meer dan door normaal gebruik mogelijk zand, steentjes, takjes, bladeren o.i.d. in de tent of tussen onderdelen van de uitrusting.
- Sigarettengeur of brandgeur in het tentdoek, stoelen of bedden.
- Bevuiling van bedden door het niet gebruiken van de bijgeleverde luchtbedhoes.

7.5 In geval van meer dan extreem vuil aan de Geardropper uitrusting zoals omschreven in artikel 7.4, dan behoudt Geardropper zich het recht voor om meer dan €75,- van de borg in te houden.

8. Verzekeringsplicht afnemer

8.1 Afnemer is niet verplicht, maar wordt door Geardropper sterk aangeraden om tijdens de reserveringsperiode te beschikken over een reis- en/of aansprakelijkheidsverzekering. Dit zodat afnemer eventuele bijkomende kosten, zoals genoemd in artikel 7, artikel 9 en artikel 10.2 en bij de eigen verzekeraar kan terugvorderen.

9. Annulering

9.1 Afnemer dient annulering van de reservering schriftelijk aan Geardropper kenbaar te maken. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering door Geardropper geldt als annuleringsdatum.

9.2 Kosteloos annuleren door afnemer is mogelijk binnen 48 uur na het plaatsen van de reservering bij Geardropper.

9.3 Indien afnemer 31 dagen of meer vóór aanvang van de reserveringsperiode annuleert, stort Geardropper 75% van het totale reserveringsbedrag en de volledige borg terug op rekening van afnemer.

9.4 Indien afnemer 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de reserveringsperiode annuleert, stort Geardropper 50% van het totale reserveringsbedrag en de volledige borg terug op rekening van afnemer.

9.5 Indien afnemer 14 tot 3 dagen vóór aanvang van de reserveringsperiode annuleert, stort Geardropper 25% van het totale reserveringsbedrag en de volledige borg terug op rekening van afnemer.

9.6 Indien afnemer 3 dagen of korter voor aanvang van de reserveringsperiode annuleert, stort Geardropper enkel de volledige borg op rekening van afnemer.

9.7 Voor alle bovengenoemde gevallen (artikel 9.2 t/m 9.6) geldt dat Geardropper binnen 48 uur na ontvangst van de schriftelijke annulering opdracht zal geven aan de bank tot terugbetaling van het betreffende bedrag.

10. Risico

10.1 De Geardropper kampeeruitrusting is gedurende de gehele reserveringsperiode in de zin van artikel 3 voor rekening en risico van de afnemer.

10.2 Geardropper is tijdens de reserveringsperiode geenszins verantwoordelijk voor:
- Schade en/of letsel aan omgeving of personen, ontstaan door gebruik van de Geardropper uitrusting dan wel door een andere oorzaak.
- Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of geld.
- Derving van reisgenot, bedrijfs- of andere gevolgschade.

11. Inchecken

11.1 Afnemer checkt in op het Basecamp vanaf 14.00u op de incheckdatum. Indien afnemer eerder of later dan dit moment verwacht te arriveren neemt afnemer vooraf telefonisch contact op met Basecamp om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

11.2 Afnemer toont bij het inchecken op het Basecamp een schriftelijke of digitale versie van de reserveringsbevestiging en een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

11.3 Op de incheckdatum onderteken afnemer en Basecamp een ontvangstformulier waarmee de Geardropper uitrusting officieel wordt overgedragen aan afnemer.

11.4 Indien afnemer niet binnen 24 uur na de incheckdatum en -tijd heeft ingecheckt, zonder Geardropper of Basecamp op de hoogte te stellen van enige vertraging, wordt dit beschouwd als annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden uit artikel 9.6 van toepassing. Geardropper heeft daarmee tevens het recht om de Geardropper uitrusting aan eventuele andere afnemers uit te leveren.

12. Gebruik van Geardropper uitrusting

12.1 Afnemer dient zich vóór gebruik van de Geardropper uitrusting te vergewissen van de wijze van gebruik van de uitrusting, door de bijgeleverde handleiding, gebruiksvoorwaarden en -instructies nauwkeurig door te nemen en deze op te volgen.

12.2 Afnemer is niet bevoegd de gedaante van de Geardropper uitrusting geheel of gedeeltelijk te veranderen, bijvoorbeeld door zaken te verwijderen of aan elkaar te verbinden.

12.3 Afnemer mag het eigendomsbewijs van Geardropper voorzover aangebracht op de Geardropper uitrusting, niet verwijderen.

12.4 Afnemer is niet gerechtigd aan derden enig recht op de Geardropper uitrusting te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geardropper.

13. Uitchecken

13.1 Afnemer checkt uit op het Basecamp op de uitcheckdatum vóór 10.00u. Indien afnemer eerder of later dan dit moment wenst uit te checken dan dient hij hier vooraf contact over op te nemen met het Basecamp om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

13.2 Afnemer laat de Geardropper uitrusting bij het uitchecken altijd opgezet achter op de kampeerplek op het Basecamp. Afnemer zorgt ervoor dat de uitrusting vrij is van extreem vuil en extreme geuren zoals bepaald in artikel 7.4 en 7.5 en dat de uitrusting is gebruikt volgens de voorwaarden in artikel 12.

13.3 Afnemer en Basecamp ondertekenen bij het uitchecken een retourformulier waarmee de Geardropper uitrusting wordt overgedragen aan het Basecamp.

13.4 Indien afnemer later dan 4 uur na de uitcheckdatum en –tijd uitcheckt, is Geardropper gerechtigd een bedrag in te houden op de borg, gelijk aan het reserveringsbedrag voor 1 nacht. .  

13.5 Indien afnemer meer dan 24 uur na de uitcheckdatum en tijd uitcheckt, zonder schriftelijke toestemming van Geardropper, is Geardropper gerechtigd om de gehele borg in te vorderen c.q een bedrag te rekenen dat gelijk is aan de kosten van een reservering van de betreffende periode.

13.6 Bij het uitchecken dient namens afnemer een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, heeft Basecamp het recht het uitchecken te weigeren.

13.7 Wanneer de Geardropper uitrusting bij het uitchecken niet of niet geheel wordt terug geleverd aan het Basecamp, dan zijn artikel 6 en 7 van toepassing.

14. Verzuim afnemer

14.1 Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval afnemer handelt in strijd met enige bepaling van deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden.

14.2 In een geval als in het voorafgaande lid bedoeld, heeft Geardropper het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.

14.3 Geardropper heeft in het eerste lid 14.1 genoemde geval bovendien de keuze om in plaats van ontbinding, van afnemer nakoming met schadevergoeding te vorderen, of zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zonder dat Geardropper tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

15. Klachtenregeling

15.1 Over klachten die niet ter plaatse kunnen worden opgelost dient afnemer Geardropper schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien achteraf blijkt dat afnemer ter plaatse geen melding heeft gemaakt van een fout/onvolkomenheid verliest hij het recht om eventuele restitutie van het reserveringsbedrag te vorderen.

15.2 Indien een klacht niet naar behoren wordt opgelost door Geardropper dient afnemer deze uiterlijk binnen 7 dagen na de uitcheckdatum schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Geardropper. Na deze termijn vervalt enig recht op restitutie.

16. Slotbepalingen

16.1 Indien meer dan één (rechts)persoon als afnemer optreedt, is iedere afnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de uit deze overeenkomst en gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen.

16.2 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16.3 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

16.4 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, zulks onverminderd de bevoegdheid van Geardropper het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.5 Bij onenigheid over de uitleg van deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

© Geardropper Europe B.V. - december 2018